Postup při plnění pedagogických praxí

Postup plnění pedagogických praxí je do jisté míry rozdílný. Níže se budeme snažit shrnout obecné kroky k hladkému a nakonec i úspěšnému průběhu pedagogických praxí po administrativní stránce. V případě nejasností kontaktujte oborového didaktika na vaší katedře nebo paní Kateřinu Marešovou (katerina.maresova@ujep.cz; místnost CP-2.09).

Pokyny k plnění pedagogických praxí upravuje Směrnice děkana č. 3/2022 (Organizační pokyny k realizaci pedagogických praxí na PřF UJEP).

Observační pedagogické praxe

 1. Student se na praxi zapisuje v předzápisu prostřednictvím IS STAG (CPPV / KPPOB; CPPV / PPOB).
 2. Student kontaktuje oborového didaktika oboru MAIOR a domluví si s ním obsah a rozsah praxe. Studentovi jsou sděleny podmínky k získání zápočtu. Na základě domluvy s oborovým didaktikem student kontaktuje školské zařízení.
 3. Student má právo navrhnout oborovému didaktikovi místo realizace praxe, přičemž primárně vybírá ze seznamu fakultních a spolupracujících škol.
 4. Student navštíví vedení vybraného zařízení, kam předkládá Dohodu o realizaci praxe. Pokud vedení školy souhlasí s konáním praxe studenta, dohodu podepisuje a jeden výtisk si nechává, druhý náleží studentovi, který je odevzdává na CPPV paní Marešové (místnost CP-2.09, případně lze zanechat na podatelně CPTO). Student si v školském zařízení s mentorem domluví časový harmonogram plnění praxe, který bude po celou dobu průběhu praxe plnit.
 5. Na základě instrukcí od oborového didaktika předá student mentorovi DPP, kterou mentor vyplní, vytiskne, podepíše a zašle paní Marešové.
 6. V průběhu pedagogické praxe se řídí pokyny mentora praxe a průběžně plní úkoly zadané od oborového didaktika.
 7. V závěru praxe připomene student mentorovi, že musí vyplnit výkaz práce a podepsaný i oskenovaný zaslat paní Marešové
 8. Student na základě instrukcí oborového didaktika odevzdá záznam z pedagogické praxe.

Klinická pedagogická praxe

 1. Student se na praxi zapisuje v předzápisu prostřednictvím IS STAG (CPPV / KKPP; CPPV / KPP).
 2. Student kontaktuje oborového didaktika oboru MAIOR a domluví si s ním obsah a rozsah praxe. Studentovi jsou sděleny podmínky k získání zápočtu. Na základě domluvy s oborovým didaktikem student kontaktuje školské zařízení.
 3. Student má právo navrhnout oborovému didaktikovi místo realizace praxe, přičemž primárně vybírá ze seznamu fakultních a spolupracujících škol.
 4. Student navštíví vedení vybraného zařízení, kam předkládá Dohodu o realizaci praxe. Pokud vedení školy souhlasí s konáním praxe studenta, dohodu podepisuje a jeden výtisk si nechává, druhý náleží studentovi, který je odevzdává na CPPV paní Marešové (místnost CP-2.09, případně lze zanechat na podatelně CPTO). Student si v školském zařízení s mentorem domluví časový harmonogram plnění praxe, který bude po celou dobu průběhu praxe plnit.
 5. Na základě instrukcí od oborového didaktika předá student mentorovi DPP, kterou mentor vyplní, vytiskne, podepíše a po kontrole zašle paní Marešové.
 6. V průběhu pedagogické praxe se řídí pokyny mentora praxe a průběžně plní úkoly zadané od oborového didaktika.
 7. V závěru praxe student připomene mentorovi, že musí vyplnit výkaz práce a podepsaný i oskenovaný zaslat paní Marešové
 8. Student na základě instrukcí oborového didaktika odevzdá deník (portfolio) z pedagogické praxe.

Asistentská pedagogická praxe

 1. Student se na praxi zapisuje v předzápisu prostřednictvím IS STAG (CPPV / APP; CPPV / KAPP).
 2. Student kontaktuje oborového didaktika oboru MAIOR a domluví si s ním obsah a rozsah praxe. Studentovi jsou sděleny podmínky k získání zápočtu. Na základě domluvy s oborovým didaktikem student kontaktuje školské zařízení.
 3. Student má právo navrhnout oborovému didaktikovi místo realizace praxe, přičemž primárně vybírá ze seznamu fakultních a spolupracujících škol.
 4. Student navštíví vedení vybraného zařízení, kam předkládá Dohodu o realizaci praxe. Pokud vedení školy souhlasí s konáním praxe studenta, dohodu podepisuje a jeden výtisk si nechává, druhý náleží studentovi, který je odevzdává na CPPV paní Marešové (místnost CP-2.09, případně lze zanechat na podatelně CPTO). Student si v školském zařízení s mentorem domluví časový harmonogram plnění praxe, který bude po celou dobu průběhu praxe plnit.
 5. Na základě instrukcí od oborového didaktika předá student mentorovi DPP, kterou mentor vyplní, vytiskne, podepíše a po kontrole zašle paní Marešové.
 6. V průběhu pedagogické praxe se řídí pokyny mentora praxe a průběžně plní úkoly zadané od oborového didaktika.
 7. V závěru praxe student připomene mentorovi, že musí vyplnit výkaz práce a podepsaný i oskenovaný zaslat paní Marešové
 8. Student na základě instrukcí oborového didaktika odevzdá deník (portfolio) z pedagogické praxe.

Průběžná pedagogická praxe

 1. Student se na praxi zapisuje v předzápisu prostřednictvím IS STAG.
 2. Student se řídí pokyny oborového didaktika týkající se obsahu, rozsahu a charakteru praxe. Oborový didaktik určí pokyny k úspěšnému splnění předmětu. Tuto praxi nelze uznávat na základě dosavadní pedagogické činnosti.
 3. Dohody o provedení práce vyřizuje oborový didaktik, student v tomto ohledu nic neřeší.

Souvislá pedagogická praxe na ZŠ a SŠ

 1. Student se na praxi zapisuje v předzápisu prostřednictvím IS STAG.
 2. Student si vybírá místo praxe. Doporučujeme mu využít Fakultní školy a školy doporučené oborovým didaktikem. Školu si samozřejmě může student zvolit sám, doporučujeme mu však výběr dané školy konzultovat s oborovým didaktikem.
 3. Student navštíví vedení vybraného zařízení, kam předkládá Dohodu o realizaci praxe. Pokud vedení školy souhlasí s konáním praxe studenta, dohodu podepisuje a jeden výtisk si nechává, druhý náleží studentovi, který je odevzdává na CPPV paní Marešové (místnost CP-2.09, případně lze zanechat na podatelně CPTO). Vedení školy po dohodě se studentem přiřazuje mentora praxe.
 4. Student kontaktuje mentora praxe a domluví nástup na praxi.
 5. Student předává mentorovi praxe kontakt na web s odkazem na požadavky konkrétní praxe a informace pro mentory (dohoda o provedení práce mentora a výkaz práce).
 6. Mentor praxe vyplní dohodu dle pokynů a odesílá.
 7. Student odevzdává Rozvrh dle instrukcí oborovému didaktikovi.
 8. Po ukončení praxe mentor vyplní Hodnocení studenta na praxi, které předává studentovi, a ten dle instrukcí odevzdává oborovému didaktikovi.
 9. Po ukončení praxe student odevzdává PORTFOLIO z praxe oborovému didaktikovi.