Pro mentory

Vážené mentorky, vážení mentoři praxí,

Zde najdete všechny potřebné informace pro Vás, kteří vedete naše studenty Přírodovědecké fakulty na praxích v ZIMNÍM SEMESTRU AR 2021/2022.

Vyplnění DPP – potřebné údaje

Studen kontaktoval vedení vaší školy a Vy jste mu byl/byla přidělen jako mentor praxe, domluvte se prosím společně se studentem na konkrétním průběhu praxe v rámci požadavků studentů od oborových didaktiků.

Vyberte příslušnou DPP, vyplňte ji v elektronické podobě, doplňte kód praxe a číslo studenta, vytiskněte a podepište na místě zaměstnanec. Nevyplňujte prosím položky číslo střediska ani osobní číslo.

Po ukončení praxe prosím vyplňte výkaz práce tak, aby odpovídal počtu hodin uvedených na dohodě a po vyplnění a podepsání jej oskenujte a posílejte na CPPV PřF UJEP

Studentovi prosím vyplňte Hodnocení studenta PřF a odevzdejte mu je, on hodnocení přikládá k portfoliu z praxe.

PDF soubory nelze otevřít ve webovém prohlížeči, je potřeba je nejprve uložit PC a následně otevřít.
Vyvolejte kontextové menu na hypertextovém odkazu (pravým tlačítkem myši) a volbu “ULOŽIT ODKAZ JAKO…”, pak jej z PC otevřete a vyplníte, k vyplnění dohody volte prosím vždy vyplnění v počítači a vyplňujte ji v el. podobě. K otevření PDF souboru slouží v PC např. program Adobe Acrobat Reader.

Datum na druhé straně dohody (V Ústí nad Labem dne:, vedle podpisu) změňte na aktuální datum.

Elektronicky vyplněnou dohodu odešlete mailem paní Kateřině Marešové (Katerina.Maresova@ujep.cz) ke kontrole správnosti a po potvrzení či úpravě dle připomínek k opravě již můžete vytištěnou a podepsanou dohodu odeslat poštou, či doručit na podatelnu PřF UJEP.

Vyplněnou dohodu podepište (na místě zaměstnanec) a odešlete v tištěné podobě (Včetně zpětného kontaktu na sebe, ideálně telefonního číslo nebo e-mail) na adresu:

Paní
Kateřina Marešová
Přírodovědecká fakulta
Pasteurova 3632/15
400 96 Ústí nad Labem

Dohoda o provedení práce (dále jen DPP) musí být, doručena pouze v tištěné podobě s originálním podpisem.

Dohodu o provedení práce je potřeba odeslat vždy tak, aby byla nejpozději do 10. dne předchozího měsíce započetí praxe studenta odeslána na adresu PřF UJEP, jinak by nemohla být zpracována  a proplacena.

Praxe učitelství pro 2.st ZŠ a SŠ (30 hodin a 15 hodin) Zimní semestr 2021/2022

PDF formulář dohody prosím uložte do PC a následně otevřete v programu AR pro práci s PDF