Chemie SOČ

Téma Anotace Garant Kontakt
Syntéza biobutanolu fermentací bakterií rodu Clostridium (obsazeno) Práce zaměřená na studium fermentace produkující butanol u bakterií rodu C. butyricum, C. tyrobutyricum a C. beijerinckii za různých podmínek v anaerobních podmínkách (rozdílné substráty, uspořádání a podmínky fermentačního procesu apod.). Tento alkohol má díky svým unikátním vlastnostem potenciál stát se biopalivem nahrazující běžná biopaliva. Průmyslová výroba s běžným rodem C. acetobutylicum zatím není příliš rozšířená díky komplikovaným podmínkám procesu a výtěžnosti. RNDr. Milan Šmídl, Ph.D. milan.smidl@ujep.cz
Detekce chemických látek vláknitých mikromycet rodu Aspergillus a Penicillium (obsazeno) Náplní práce je izolace, kultivace a morfologická a mikroskopické charakteristika rodů vláknitých mikromycet Aspergillus a Penicillium, včetně instrumentální detekce produktů jejich metabolismu (např. kyselina citronová) a identifikace markerů plísňové kontaminace (zejména ergosterolu). Studována bude rovněž inhibice růstů uvedených organismů pomocí kofeinu a antimykotických látek. RNDr. Milan Šmídl, Ph.D. milan.smidl@ujep.cz
Biodegradace polymeru kyseliny polymléčné (PLA) (obsazeno) V současné době se díky celosvětovému problému s odpadními plasty stále častěji používají biodegradabilní plasty, pro využití v 3D tisku zejména kyselina polymléčná (PLA), která je získávána z přírodních zdrojů. Práce zkoumá podmínky biologického rozkladu tohoto polymeru v závislosti na různých podmínkách a v závislosti na chemickém složení (barviva, přísady). Součástí práce je ji instrumentální identifikace složení filament pro 3D tisk. RNDr. Milan Šmídl, Ph.D. milan.smidl@ujep.cz
Bioakumulace těžkých kovů ve vodách pomocí okřehku menšího (Lemna minor) (obsazeno) Okřehek menší (Lemna minor) je modelový organismus pro sledování ekotoxikologických a bioakumulačích procesů, zejména akumulace těžkých kovů. V rámci práce bude provedena kultivace okřehku a pote instrumentálně, pomocí elektrochemických metod analýzy, sledována jeho schopnost a limity akumulace těžkých kovů (olovo a kadmium) z povrchové vody. RNDr. Milan Šmídl, Ph.D. milan.smidl@ujep.cz
Stanovení chininu v nápojích s využitím elektroanalytických metod V současnosti možno stanovit chinin vícerými metodami. Mezi tyto metody patří spektrofotometrie, fluorimetrie a kapalinová chromatografie. Elektroanalytické metody představují alternativu k uvedeným metodám. Práce bude proto zaměřena na vývoj a optimalizaci voltametrické metody pro stanovení chininu v komerčně dostupných nápojích. Součástí práce bude též studium elektrochemického chování chininu při různých experimentálních podmínkách. Student se naučí pracovat v analytické laboratoři, zvládne obsluhovat elektroanalytické přístroje, naučí se analytickému myšlení a naučí se adekvátně zpracovat, vyhodnocovat a interpretovat naměřená data. RNDr. Ľuboš Vrtoch, Ph.D. lubos.vrtoch@ujep.cz
Využití cyklické voltametrie ve výuce fyzikální chemie. Práce se bude zabývat využitím cyklické voltametrie v rámci výuky fyzikální chemie s využitím přístroje PSTAT mini. Cyklická voltametrie je užitečný nástroj pro studium mechanismů a reversibility elektrochemických reakcí. Student tak získá nejen teoretické znalosti, ale také praktické dovednosti a zkušenosti s využitím moderních elektrochemických technik. Ing. Magda Škvorová, Ph.D. magda.skvorova@ujep.cz
Měření vnitřní viskozity polymerů a jejich molekulové hmotnosti pomocí moderního mikroviskozimetru. Práce se bude zabývat měřením molekulové hmotnosti polymerů, které se často používají jako filamenty pro 3D tiskárny. Tyto parametry výrobce často neuvádí. Student se v průběhu práce seznámí s měřením na moderním hustoměru a viskozimetru od firmy Anton Paar a sestaví metodiku jak tyto veličiny nejlépe vyhodnotit. Ing. Magda Škvorová, Ph.D. magda.skvorova@ujep.cz