Pedagogické praxe v bakalářském studiu

V bakalářských studijních programech se zaměřením na vzdělávání vás čekají celkem tři pedagogické praxe, jejichž popis je uveden níže. V rámci plnění těchto praxí kontaktujte oborového didaktika ze studijního oboru MAIOR, který tyto pedagogické praxe vede. Seznam oborových didaktiků na Přírodovědecké fakultě je zde:

Observační pedagogická praxe

Cílem předmětu Observační pedagogická praxe je bližší seznámení se se školským prostředím a životem školy, tj. se školskými zařízeními a se specifickými potřebami a zvláštnostmi jednotlivých skupin žáků školských zařízení, včetně seznámení se s vyučovacími metodami a organizačními formami práce ve školských zařízeních. Tato praxe je zařazena do zimního semestru druhého ročníku. Rozsah Observační praxe je 13 hodin za semestr, přičemž rozložení je na domluvě mezi studentem a provázejícím učitelem.

Student před začátkem praxe kontaktuje oborového didaktika z oboru MAIOR a domluví s ním rozsah, průběh a obsah praxe. Dále si oba aktéři domluví místo realizace praxe, přičemž jsou studentovi přednostně nabízeny spolupracující školy s proškolenými provázejícímu učiteli. Bez schválení pracoviště a náplně práce oborovým didaktikem nelze praxi vykonávat.

Po schválení pracoviště didaktikem student kontaktuje vedení vybraného zařízení, kam předkládá k potvrzení Dohodu o realizaci praxe. Potvrzený výtisk Dohody student doručí p. Marešové na CPPV PřF (osobně CP-2.09/ na recepci CPTO/ poštou).

Po skončení praxe student odevzdá Záznam z observační praxe.

Klinická pedagogická praxe

Klinická pedagogická praxe je obsahově zaměřena na pedagogickou práci s žáky na 2. stupni ZŠ a SŠ. Cílem praxe je postupné získávání praktických dovedností pod vedením provázejícího učitele, seznámení s úkoly, cíli a hlavními činnostmi pedagoga a školy. Praxi bude student vykonávat formou náslechů provázejícího učitele a formou reflexe denních činností. Student bude hospitovat a vykonávat náslechové činnosti v předmětu odpovídajícímu studijnímu programu (varianta studijního plánu MAIOR i MINOR). Praxe je realizována v letním semestru druhého roku studia. Celkový rozsah práce je 14 hodin s převahou hospitační a náslechové činnosti a postupným začleňováním činností asistentských podle pokynů provázejících učitelů.

Student před začátkem praxe kontaktuje oborového didaktika z oborou MAIOR a domluví s ním rozsah, průběh a obsah praxe. Dále si oba aktéři domluví místo realizace praxe, přičemž jsou studentovi přednostně nabízeny spolupracující školy s proškolenými provázejícímu učiteli. Bez schválení pracoviště a náplně práce oborovým didaktikem nelze praxi vykonávat.

Po schválení pracoviště didaktikem student kontaktuje vedení vybraného zařízení, kam předkládá k potvrzení Dohodu o realizaci praxe. Potvrzený výtisk Dohody student doručí p.Marešové na CPPV PřF (osobně CP-2.09/ na recepci CPTO/ poštou).

Po skončení praxe student odevzdá Záznam z klinické praxe.

Asistentská pedagogická praxe

Cílem asistentské praxe je seznámení se školským prostředím a životem školy, tj. se školskými zařízeními a se specifickými potřebami a zvláštnostmi jednotlivých skupin žáků školských zařízení, včetně seznámení se s vyučovacími metodami a organizačními formami práce ve školských zařízeních. Student bude provádět rozborované stínování provázejícího učitele, v rámci svých oborů absolvuje přednášky odborníků z praxe k problematice výuky v konkrétních předmětech. Rozsah praxe je 26 hodin / semestr a je rozvrhována v zimním semestru třetího ročníku bakalářského studia.

Student před začátkem praxe kontaktuje oborového didaktika z oboru MAIOR a domluví s ním rozsah, průběh a obsah praxe. Dále si oba aktéři domluví místo realizace praxe, přičemž jsou studentovi přednostně nabízeny spolupracující školy s proškolenými provázejícími učiteli. Bez schválení pracoviště a náplně práce oborovým didaktikem nelze praxi vykonávat.

Po schválení pracoviště didaktikem student kontaktuje vedení vybraného zařízení, kam předkládá k potvrzení Dohodu o realizaci praxe. Potvrzený výtisk Dohody student doručí p.Marešové na CPPV PřF (osobně CP-2.09/ na recepci CPTO/ poštou).

Po skončení praxe student odevzdá Záznam z  asistentské praxe.

Plnění pedagogických praxí pro studenty starých akreditací (nástup do 1. roč. v AR 2020/21 nebo dříve)

S ohledem na přechod mezi “starými” a novými akreditacemi v dvouoborových studiích (obory se vzděláváním v Bc. studiu, resp. učitelství v NMgr. studiu) jsou studenti při přechodu z bakalářského do navazujícího magisterského studia povinni získat určité množství kreditů za pedagogické praxe. Ty však ve starých akreditacích (studenti, kteří nastoupili do prvního ročníku v akademickém roce 2020/2021 a dříve) nebyly součástí studijního plánu. To je důvodem, proč si studenti musejí nad rámec svých běžných studijních plánů plnit některé předměty, včetně pedagogických praxí, nad rámec svých studijních povinností.

Studenti ve starších studijních programech Bc. studia, kteří uvažují o navazujícím studiu učitelství, si mohou praxe dobrovolně plnit už v průběhu svého dosavadního bakalářského studia. V případě, že chtějí tyto praxe plnit, kontaktují nejdříve oborového didaktika z oboru MAIOR a domluví si s ním obsah a rozsah praxí. Tyto pedagogické praxe je potom student povinen si ve STAGu zapsat jako předměty C (ve vyhledávání předmětů zadá celý název praxe).

Pokud se studenti nerozhodnou plnit tyto praxe v bakalářském studiu, musejí si je splnit v navazujícím magisterském studiu učitelství nad rámec svých běžných studijních povinností.