Pedagogické praxe v navazujícím magisterském studiu

V učitelských navazujících magisterských studijních programech čekají studenty celkem tři praxe. Obsah pedagogických praxí v navazujícím studiu je silně spjat s obsahem oborových didaktik, učitelské propedeutiky a psychologie.

Průběžná pedagogická praxe

Obsahové zaměření průběžné pedagogické praxe je na pedagogickou práci s žáky na 2. stupni ZŠ a SŠ. Cílem praxe je postupné získávání praktických dovedností pod vedením provázejícího učitele, seznámení s úkoly, cíli a hlavními činnostmi pedagoga a školy na případu konkrétní školy. Konkrétní požadavky stanovuje oborový didaktik z oboru MAIOR i MINOR (student tedy plní průběžnou pedagogickou praxi z obou oborů).

Souvislá pedagogická praxe na ZŠ a na SŠ

Obsahové zaměření souvislé pedagogické praxe je na pedagogickou práci s žáky na 2. stupni ZŠ v LS 1. roč. studia a na studenty SŠ v ZS 2. roč. studia. Cílem souvislé praxe je navazovat a rozvíjet zkušenosti získané v předešlých praxích směrem k samostatnému zvládnutí celého edukačního procesu, od přípravy, přes motivaci, realizaci, fixaci, až po evaluaci výsledků výuky. Praxe je nejprve vykonávána formou náslechů provázejícího učitele, reflexí denních činností, klíčové jsou však vlastní pedagogické výstupy.

Student vykoná praxi v délce 50 hodin vlastní pedagogické činnosti pod vedením a podle pokynů provázejícího učitele. Rámec praxe tedy počty hodin a výstupy (deník ze souvislé praxe + hodnocení provázejícím učitelem) jsou nastaveny z CPPV, obsahovou náplň a konkrétní zápočtové požadavky stanovuje oborový didaktik, kterému výstupy student odevzdává a oborový didaktik uděluje zápočet.

Před začátkem praxe si prostudujte Postup při plnění pedagogických praxí. Tyto pokyny shrnujeme zde:

  • Student: dle pokynů oborového didaktika vyhledá cvičné zařízení, koná praxi dle pokynů, vypracuje deník z praxe a odevzdává k zápočtu včetně hodnocení učitelem.
  • Oborový didaktik: určuje konkrétní podmínky zápočtu a po praxi uděluje zápočet.
  • CPPV (paní Marešová): administruje dohody o realizaci praxe, smlouvy s provázejícími učiteli apod.
  • Školské zařízení: určuje studentovi po dohodě s oborovým didaktikem provázejícího učitele, zajišťuje podmínky pro vykonání praxe studentem.
  • Provázející učitel: vyplňuje případnou smlouvu k vyplacení odměny a přehled vykonané činnosti, vyplňuje studentovi hodnocení praxe, provádí mentoring.

Student vykoná praxi v délce 3 týdnů v tomto rozložení:

  • 12 hodin hospitační, náslechové činnosti
  • 24 hodin vlastní pedagogické činnosti dle vlastních příprav
  • 14 hodin asistentské činnosti

Tedy u jednooborových studentů 50 hodin z předmětu a u dvouoborářů z každého předmětu 25 hodin, opět tedy 50 hodin za praxi. Asistentské činnosti netřeba půlit na jednotlivý předmět, jsou v podstatě nespecifické, tedy plníte dle potřeby provázejícího učitele a školy.

Uznání praxe

Souvislá praxe může být uznána ve dvou případech:

a) pokud student souvislou praxi splnil v rámci předchozího (i nedokončeného) studia,

b) pokud student pracuje na odpovídající nebo příbuzné pozici v souladu s charakterem praxe v délce nejméně 6 měsíců a prokazatelně odučil min. 50 hodin na škole daného typu,

Uznání praxí není nárokové, rozhoduje o něm oborový didaktik. Žádost o uznání praxe je nutné podat na předepsaném formuláři (zde je formulář ke stažení) Žádosti o uznání praxe je třeba doručit na CPPV PřF UJEP paní Marešové (místnost CP-2.09/ recepce CPTO/ poštou) vždy na začátku příslušného semestru, ve kterém se praxe uskutečňuje. Je vhodné dodržet termín odevzdání alespoň měsíc před stanoveným termínem praxe. Studenti jsou v případě kladného posouzení vyrozuměni zápisem kontroly studia v systému STAG, v záporném případě na uvedený e-mail.