Výzkumná témata

Oborové didaktiky jsou ukotveny v rámci systému věd, kterými jsou zejména pedagogika, psychologie (a další společenskovědní obory), včetně vědních oborů, ze kterých oborové didaktiky vycházejí. Výzkumná témata v oblasti oborových didaktik přírodních věd, matematiky zahrnují širokou problematiku vzdělávání na základních, středních i vysokých školách, v rámci níž se zaměřujeme na koncepci a obsah výuky, a to jak na úrovni formálního, tak i neformálního vzdělávání.

Výzkumy zaměřené na žáka a studenta

 • Alternativní koncepce dětí, žáků a studentů  (RNDr. Eva Hejnová, Ph.D., Mgr. Petr Trahorsch, Ph.D.)
 • Environmentální gramotnost žáků, učitelů, rodičů (PhDr. Ing. Silvie Svobodová, Ph.D.)
 • Epistemologické překážky ve fylogenetickém a ontogenetickém vývoji pojmu nekonečno (PhDr. Magdalena Krátká, Ph.D.)
 • Kognitivní a metakognitivní předpoklady žáka k řešení matematických úloh (PhDr. Jiří Přibyl Ph.D., PhDr. Magdalena Krátká, Ph.D.)
 • Rozvoj vědeckého myšlení žáků (RNDr. Eva Hejnová, Ph.D.)
 • Teorie heuristických strategií řešení úloh (PhDr. Jiří Přibyl Ph.D.)
 • Životní styly vysokoškoláků: směřujeme k LOHAS (doc. PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph.D., PhDr. Ing. Silvie Svobodová, Ph.D.)

Výzkumy zaměřené na učitele

 • Environmentální gramotnost žáků, učitelů, rodičů (PhDr. Ing. Silvie Svobodová, Ph.D.)

Výzkumy zaměřené na učebnice a kurikulum

 • Analýza a tvorba učebnic pro základní a střední školy (RNDr. Milan Šmídl Ph.D., RNDr. Eva Hejnová, Ph.D.)
 • Environmentální gramotnost v učebnicích přírodních věd pro 2. stupeň ZŠ (PhDr. Ing. Silvie Svobodová)
 • Integrace výuky přírodovědných předmětů (RNDr. Eva Hejnová, Ph.D.)
 • Kritická místa kurikula chemie a fyziky na ZŠ a SŠ (RNDr. Milan Šmídl Ph.D.)
 • Rozvoj a hodnocení klíčových kompetencí ve výuce matematiky (PhDr. Magdalena Krátká, Ph.D.)

Výzkumy zaměřené na využití vyučovacích metod

 • Experimentální činnost ve výuce chemie a fyziky na ZŠ a SŠ (RNDr. Milan Šmídl Ph.D.)
 • Historie matematiky ve výuce a historie vyučování matematiky (PhDr. Jiří Přibyl Ph.D.)
 • Lesson Studies ve výuce matematiky (PhDr. Magdalena Krátká, Ph.D.)
 • Metoda “dobrých” otázek v rozvoji přírodovědné gramotnosti (doc. PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph.D., PhDr. Magdalena Krátká, Ph.D., RNDr. Eva Hejnová, Ph.D., Mgr. Petr Trahorsch, Ph.D., RNDr. Milan Šmídl Ph.D.)
 • Využití metody Concept Cartoons ve výuce (PhDr. Magdalena Krátká, Ph.D., RNDr. Eva Hejnová, Ph.D.)