Publikace

2023

Články odborné a příspěvky do sborníků

Jančařík, A., Jančaříková, K. Pupil´s approaches to solving problems of the type what question can you answer? Proceeding of International Symposium Elementary Mathematics Teaching SEMT 23, 163-171

Jančaříková, K., Jančařík, A. Kapitola z didaktiky biologie Práce s modely jako podpora upevňování přírodovědných pojmů. Biologie-chemie-zeměpis, 2021. Charles University in Prague, Karolinum Press. Ročník 32. Číslo 3. ISSN 2533-7556. DOI: 10.14712/25337556.2023.3.2. Dostupné na http://bichez.pedf.cuni.cz/archiv.

Hejnová, E. (2023). Testování vědecké gramotnosti studentů v České republice. In: KÉHAR, Ota, ed. Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky 10. Jak se za 20 let změnila výuka fyziky? Sborník z konference [online]. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2023, 75–79[cit. 2023-08-01]. ISBN 978-80-261-1159-7. Dostupné z: https://kof.zcu.cz/ak/trendy/10/sbor/ModerniTrendy10_sbornik.pdf

Hejnová, E. (2023). Test TOSLS – nástroj pro hodnocení vědecké gramotnosti studentů. In Šerý, Michal ed. Veletrh nápadů učitelů fyziky 28. Sborník z konference [online]. České Budějovice, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2023, s. 64 – 73. ISBN 978-80-7694-037-6. Dostupné z: https://home.pf.jcu.cz/~vnuf28/index.php

Svobodová, S. (2023). Environmental Literacy of ISCED 2 Pupils in Poland. Journal of Elementary Education, 16(1), 59-77. https://doi.org/10.18690/rei.15.4.475-492.2022

Trahorsch, P. & Reich, J. (2023). Problem-solving procedures in spatially explicit tasks: comparing procedures with printed and digital cartographic documents. GeoScape, 17(1), 34–46.

Trahorsch, P. & Svobodová, H. (2023). Prostorová diferenciace úspěšnosti řešitelů okresního kola české Zeměpisné olympiády v letech 2021 a 2022. Geografie, 128(3), 301–324.

Vojíř, K. & Svobodová, S. (2023). Učebnice přírodních věd jakožto opora pro rozvoj environmentální gramotnosti. XVIII. ročník konferencie EDUCO 2023, FPVaI UKF v Nitre. 

Vojíř, K. & Svobodová, S. (2023). Kultura českých učebnic přírodních věd z pohledu environmentální gramotnosti. Aktivizační strategie ve výuce přírodovědných oborů – Konference PBE 2023, KCHDCH PedF UK.

Certifikovaná metodika

Patoková, B., Patoka J., Jančaříková, K. Kopecký, O., Novák, K., Kalous, L. (2023). Biologické invaze v environmentální výuce pro první stupeň základních škol. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze. ISBN 978-80-213-3337-6 (tištěná verze) Certifikovaná metodika. 130 s. Náklad 300.

Učebnice

Jančaříková, K., Brůnová, L. (2023). Ekoabeceda V. třída: Problematika odpadů. Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta. ISBN 978-80-7603-551-5. Učebnice. https://cuni.futurebooks.cz/book/ekoabeceda-v-trida

Jančaříková, K., Brůnová, L. (2023). Ekoabeceda VI. třída: Eko-svátky na celý školní rok. Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta. ISBN 978-80-7603-552-2. Učebnice.
https://cuni.futurebooks.cz/book/ekoabeceda-vi-trida

Popularizační články

Jančaříková, K., Kapuciánová, M. Přátelství se stromy. Mrkvička : Malý rádce kvalitní ekologické výchovy 1/2023. s. 15

Jančaříková, K., Kapuciánová, M. Mrkvička : Malý rádce kvalitní ekologické výchovy Jak a proč se přepravovat s dětmi. 3/2023. S. 2- 3

Jančaříková, K., Kapuciánová, K., Kapuciánová, M. Microgreens – vlastní výpěstky plné vitamínů. Mrkvička : Malý rádce kvalitní ekologické výchovy 4/2023. S. 7- 8

 Jančaříková, K. (2023) Socializace u chovatele : Podle čeho vybrat chovatele budoucího sportovce? Psí sporty. 17(1), 16-19.

2022

Hejnová, E. (2022). Comparing Pre-service Primary School Teachers´ and Lower-secondary Learners´ Understanding the Particulate Nature of Matter. Journal of Baltic Science Education21(4), 558-574. DOI 10.33225/jbse/22.21.558

Hejnová, E., Králík, J. (2022). Use of the peer instruction method inblended learning, AIP Conference Proceedings 2458, 030009. DOI https://doi.org/10.1063/5.0078429

Jančaříková, K., Brůnová, L., Hejnová, E., Hlaváčová, L., Jančařík, A., Králík, J., Krátká, M.Krejčí, J., Kroufek, R., Matějček, T., Medová, J., Pelikánová, M.Svobodová, S.Šmídl, M.Trahorsch, P. & Vojíř, K. (2022). Didaktické zásady v přírodovědném vzdělávání: metodická příručka pro učitele biologie, chemie, fyziky, geografie, informatiky, matematiky a lektory environmentální výchovy. Pedagogická fakulta UK Praha, 158 s. ISBN 9788076032897

Jančaříková K., Klíčová období v ontogenetickém vývoji psa. Psí sporty 5/2022 s. 12- 14

Jančaříková, K., Jančařík, A. How to Teach Photosynthesis? A Review of Academic Research. Sustainability. 2022; 14(20):13529. https://doi.org/10.3390/su142013529

Jančaříková, K., Jančařík, A. Exotické ovoce: ověřené interdisciplinární aktivity pro předvánoční období. JAK UČIT MATEMATICE ŽÁKY VE VĚKU 10–16 LET 2021 SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ, s. 65-72.

Jančaříková, K. Odcizování přírodě. Strach z přírody jako modelový příklad odcizování přírodě. V monografii Environmentální výzkum a hrozby 21. století. Praha : Academia. Cajthaml a kol. (2022). Environmentální výzkum a hrozby 21. století. Praha : Karolinum. 256s. ISBN 978-80-246-4954-2.

Svobodová, S. & Chvál, M. (2022). Environmental literacy of lower secondary school pupils in the Czech Republic. Journal of Biological Education, 56(2), 88–104. https://doi.org/10.1080/00219266.2022.2067213

Svobodová, S. & Kroufek, R. (2022). Environmental Literacy of ISCED 2 Pupils in the Czech Republic and Slovakia. European journal of science and mathematics education, 10(4), 519-528. https://doi.org/10.30935/scimath/12361

Svobodová, S. (2022). Environmentální gramotnost žáků úrovně ISCED 2 v České republice, Slovensku, Polsku, Německu a Rakousku. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, Katedra biologie a environmentálních studií, 236 s. ISBN 978-80-7603-334-4.

Šmídl, M. Špitálská, T., & Šícha, V. (2022). Vznik dendritických krystalů kovů ve vodných roztocích účinkem stejnosměrného elektrického proudu. Biologie-Chemie-Zeměpis, 31(1), 41-46.

Trahorsch, P. (2022). Vizuálie v učebnicích geografie: analýza a vliv na dětská pojetí. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.

Trahorsch, P. & Bláha, J. D. (2022). The influence of visualization quality of geographical phenomena on childrenʼs conceptions: the results of a quantitatively oriented study. Journal of Geography, 121(3), 100–114.

Trahorsch, P. Bláha, J. D. & Ryčlová, K. (2022). Conceptual mapping of geography textbook content on the example of the desert biome. European Journal of Geography, 13(4), 45–64.

2021

Hejnová, E. (2021). Úlohy rozvíjející dovednostidentifikace a kontroly proměnných. Matematika-fyzika-informatika30(4), 287-298

Jančaříková, K. Czech Preschool Children’s Conceptions about Nature. Sustainability 2021, 13, 10962. https://doi.org/10.3390/su131910962. Dostupné na https://www.mdpi.com/2071-1050/13/19/10962. Článek v časopise s IF.

Jančaříková, K. (2021). Chybovost v knihách o přírodě pro děti jako překážka rozvoje přírodovědné gramotnosti. Biologie-chemie-zeměpis, 2021. Ročník 30. Číslo 2. ISSN 2533-7556. DOI: 10.14712/25337556.2021.2.4. Dostupné na http://bichez.pedf.cuni.cz/archiv/article/121. Odborný článek (RIV, Erich +).

Jančaříková, K. (2021). Zelení přátelé: košíkářská vrba na školní zahradě. Poradce ředitelky mateřské školy. X. červen 2021. s 60- 62. ISSN 1804-9745.  Popularizující článek.

Jančaříková, K. (2021). Dobří přátelé: jabloň a smokvoň aneb „Jedlý les“ na školní zahradě. Poradce ředitelky mateřské školy. X. květen, 2021. ISSN 1804-9745.  s 60- 62.

Jančaříková, K. (2021). Zelení přátelé: Líska. Poradce ředitelky mateřské školy. XI. září 2021. č. 1. s 61- 63. ISSN 1804-9745. Popularizující článek.

Jančaříková, K. (2021) Zelení přátelé: Modrý déšť a křivouš aneb Okrasné liány na školní zahradě. Poradce ředitelky mateřské školy. X. duben, 2021. ISSN 1804-9745.  s 52-56.

Trahorsch, P. & Knecht, P. (2021). Výzkum učebních úloh v učebnicích geografie: přehledová studie. Geographia Cassoviensis, 15(1), 56–70.

Soukup, P., Trahorsch, P., & Chytrý, V. (2021). Míry věcné významnosti a ukázka jejich využití na příkladu zpracování výsledků didaktických testů. Studia pedagogica, 26(3), 131–165.

2020

Cihlář, J., Eisenmann, P., Hejnová, E., & Přibyl, J. (2020). Problem Solving in Mathematics and Scientific Reasoning. The New Educational Review, 61(3), 97-108.

Hejnová, E. (2020). Miskoncepce týkající se animismu aneb je atom živý? Biologie. Chemie. Zeměpis, 29(3), 21-33.

Trahorsch, P.Bláha, J. D., & Kučerová, S. R. (2020). The usability of economic maps for students of various age groups: an example for a discussion of a multi-stage concept of teaching aids. International Research in Geographical and Environmental Education, 29(2), 129–145.

Trahorsch, P., & Frolík, F. (2020). Pedagogický konstruktivismus a jeho aplikace ve výuce geografie. Geografické rozhledy, 30(2), 34–37.

Trahorsch, P., & Kroufek, R. (2020). Environmental visualization of selected Czech regions: analysis of geography textbooks. In: D. Mísařovicová & J. Petráková (Eds.). Proceedings of 27th Central European Conference: (Teaching) Regional Geography. Brno: Masarykova univerzita, s. 201–210.

2019

Trahorsch, P.Bláha, J. D., & Chytrý V. (2019). Comparative analysis of the quality of visuals in geography textbooks for ISCED 1 and ISCED 2 levels of education. Review of International Geographical Education Online, 9(2), 264–283.

Trahorsch, P., & Bláha, J. D. (2019). Visual representation of the curriculum in geography textbooks: the structure of visuals in educational medium analysis. IARTEM e-Journal, 11(2), 1–20.

Hejnová, E., & Králík, J. (2019) Images of atoms in physics textbooks for lower secondary schools vs. misconceptions of pupils about atoms. In “DIDFYZ 2019: Formation of the Natural Science Image of the World in the 21st Century” (sborník). Ed. L. Valovičová, J. Ondruška, L. Zelenický, Terchová (Slovakia): Univ. Konštantína Filozofa v Nitre, 2019.

Rychtera, J., Šmídl, M., & Bílek, M. (2019). Jak eliminovat kritická místa počátečního chemického vzdělávání – příklady témat „Složení roztoků“ a „Názvosloví solí“. Arnica, 9(1), 31-38.

Šmídl, M., Dupalová, A., & Jankuj, M. (2019). Přírodopis s nadhledem 9 – Nová generace (pracovní sešit pro základní školy a víceletá gymnázia). Plzeň: Fraus.

2018

Hejnová, E., & Kekule, M. (2018). Observing Students’ Problem Solving Strategies in Mechanics by the Eye-tracking Method. Scientia in educatione, 9(2), 102-116.

Hejnová, E. (2018). Testování vědeckého myšlení. Matematika, fyzika, informatika, 27(5), 350-359.

Hejnová, E., & Hejna, D. (2018). Miskoncepce žáků o atomech v kontextu představ starověkých myslitelů o stavbě hmoty. Scientia in educatione, 9(2), 22-43.

Trahorsch, P. (2018). Analýza historického vývoje map průmyslu v českých školních atlasech. Informace ČGS, 37(2), 16–30.

Trahorsch, P. (2018). Skečnouting: tvorba vizuo-textového zápisu. Geografické rozhledy, 27(4), 26–29.

Trahorsch, P.Bláha J. D., & Janko, T. (2018). Analýza výzkumů vizuáliích v učebnicích na příkladu učebnic s geografickým obsahem. Pedagogická orientace, 28(1), 111–134.

Cihlář J., Eisenmann P., Hejnová E., & Přibyl J. (2018). Relations between science reasoning and culture of problem solving. Journal on Efficiency and Responsibility in Education and Science, 11(2), 38-44.

Rychtera, J., Bílek, M., Bártová, I., Chroustová, K., Sloup, R., Šmídl, M., Machková, V., Štrofová, J., Kolář, K., & Kesnerová Řádková, O. (2018). Která jsou klíčová, kritická a dynamická místa počáteční výuky chemie v České republice? Arnica, 8(1), 35-44.

Šmídl, M., Pelikánová, I. (2018). Chemie 8, 9 – Nová generace (pracovní sešit). 1. vyd., Plzeň: Fraus.

Škoda, J., Doulík, P., Šmídl, M., (2018). Chemie 8, 9 – Nová generace (příručka učitele). 1. vyd., Plzeň: Fraus.