Informatika SOČ

Téma Anotace Garant Kontakt
Simulace chemických procesů pomocí barevných Petriho sítí Petriho sítě jsou vhodným nástrojem pro simulaci chemických procesů, protože umožňují pomocí grafického nástroje velice rychle vytvářet i složité simulační modely, které umožňují řešit rozsáhlé komplikované systémy, které probíhají souběžně. V každém okamžiku jsme schopni sledovat stav simulovaného systému. Zvláště výhodným nástrojem jsou barvené Petriho sítě, protože jsou vysokoúrovňové a můžeme využívat jak přednosti klasických Petriho sítí, tak i programovací techniky. Cílem práce bude vytvořit simulační model chemického procesu popřípadě i nějaké jednoduché chemické výroby. doc. Ing. Mgr. Jiří Barilla, CSc. jiri.barilla@ujep.cz
Využití generativní umělé inteligence pro refaktorizaci a reinženýring kódu Cílem práce je prozkoumat efektivitu generativních jazykových modelů jako je GPT pro zlepšení již napsaného kódu (refaktorizace) a pro technologickou změnu již napsaného kódu (reinženýring). Na základě průzkumu bude vytvořen report o efektivitě jazykových modelů v konkrétních úkolech a optimalizační software s prompty. Ing. Mgr. Pavel Beránek pavel.beranek@ujep.cz
Open-source platforma pro automatizované hodnocení úspěšnosti studenta v programovacích kurzech Cílem práce je vyvinout open-source aplikaci, do které si učitel nahraje úkoly pro potřeby výuky programování v jazyce Python ve formě zadání a automatizovaných testů, student nahrává do aplikace řešení těchto úkolů pomocí svého kódu. Systém dá studentovi zpětnou vazbu o úspěšnosti a řekne mu, jaké testovací případy nejsou v pořádku. Program bude poskytovat učiteli různé statistické informace o žákovi a třídě, které mu pomohou optimalizovat výuku programování. Ing. Mgr. Pavel Beránek pavel.beranek@ujep.cz
Dolování informací o hráčích z webu a sociálních sítích Cílem práce je vyvinout aplikaci, která slouží pro dolování dat o hráčích videoher (nebo jejich sledujících) z různých portálů – webové stránky MMORPG her, sociálních sítí, profilů na Twitch a podobně. Nad získanými daty se následně provede statistická analýza pro získání přehledu o aktuálním stavu videoherní komunity. Ing. Mgr. Pavel Beránek pavel.beranek@ujep.cz
Výzkum mechanik hororových her a jejich vnímání psychologicky diferencovanými jedinci Cílem práce je provést analýzu druhů hororových videoher, jejich mechanik, dynamik a estetik. Na základě analýzy vytvoří student jednoduchý simulátor hororového zážitku, do kterého bude možné vkládat hororové mechaniky, ovlivňovat dynamiku a upravovat estetiku. Tato videohra bude sloužit jako behaviorální laboratoř a bude v ní proveden výzkum, jaké mechaniky jsou nejefektivnější na jaký typ hráče. Ing. Mgr. Pavel Beránek pavel.beranek@ujep.cz
Výzkum mechanik JRPG her a jejich vnímání psychologicky diferencovanými jedinci Cílem práce je provést analýzu všech druhů tahových soubojů v japonských RPG (hraní si na hrdiny) videohrách, jejich mechanik, dynamik a estetik. Na základě analýzy vytvoří student jednoduché tahové JRPG, ve kterém bude možné volit mezi různými typy tahových soubojů. Tato videohra bude sloužit jako behaviorální laboratoř a bude proveden výzkum, jaké mechaniky jsou nejlépe hodnocené jakými typy hráčů. Ing. Mgr. Pavel Beránek pavel.beranek@ujep.cz
Kvalita zdrojových kódu vytvářených pomocí generativních gramatik Cílem je vytvořit aplikaci (skript) pro ověření kvality kódů implementujících jednoduché algoritmy (středoškolské úrovně), jež vytvářejí chatboti využívající generativní jazykové modely (ChatGPT apod.). Aplikace by měla ověřovat kvalitu v těchto oblastech:
• sémantická správnost
• metriky kódu
• požadovaná úroveň znalostí uživatelů (např. kompatibilita s výukou na konkrétní SŠ)
Mgr. Jiří Fišer, Ph.D. jiri.fiser@ujep.cz
Open source technologie v IT infrastruktuře Jaké open source technologie je vhodné využívat pro zajištění provozu v malých a středních sítích? Součástí práce je analýza a výběr dostupných moderních technologií včetně jejich implementace v laboratorním prostředí. RNDr. Jan Krejčí, Ph.D. jan.krejci@ujep.cz
Technologie síťových úložišť Cílem práce je analyzovat a popsat možnosti využití dostupných technologií pro zajištění síťových úložišť, které by byly vhodné pro použití v malých a středních síťových prostředích. RNDr. Jan Krejčí, Ph.D. jan.krejci@ujep.cz
Penetrační testování aplikací Cílem práce je zmapovat a v laboratorním prostředí ověřit aktuální možnosti v rámci penetračního testování aplikačního vybavení operačních systémů. RNDr. Jan Krejčí, Ph.D. jan.krejci@ujep.cz
Penetrační testování webových aplikací Cílem práce je zmapovat a v laboratorním prostředí ověřit aktuální možnosti v rámci penetračního testování webových aplikací dle frameworku OWASP. RNDr. Jan Krejčí, Ph.D. jan.krejci@ujep.cz
Technologie zálohovacích řešení Cílem práce je zmapovat a v laboratorním prostředí ověřit aktuální možnosti v rámci zajištění bezpečného zálohovacího plánu. RNDr. Jan Krejčí, Ph.D. jan.krejci@ujep.cz
Bezpečnostní aspekty IT infrastruktury Jaké jsou aktuální trendy a možnosti zajištění bezpečnosti na úrovni IT infrastruktury? Jaké technologie a jak je využít pro potřeby dnešní doby? RNDr. Jan Krejčí, Ph.D. jan.krejci@ujep.cz
Síťové nejen bezpečnostní technologie Jaké jsou trendy a nové technologie nejen v oblasti bezpečnosti počítačových sítí? Cílem práce je analýza těchto technologií a shrnutí jejich výhoda a nevýhod. RNDr. Jan Krejčí, Ph.D. jan.krejci@ujep.cz
Vliv virtualizační platformy na provoz on-premise infrastruktury Virtualizační platformy jako základní aspekt stability a bezpečnosti moderní lokální infrastruktury. Cílem práce je analýza a ověření použitelnosti různých technologií pro virtualizaci a kontejnery. RNDr. Jan Krejčí, Ph.D. jan.krejci@ujep.cz
Legislativa ovlivňující bezpečnost a infrastrukturu počítačových sítí Jaké jsou legislativní rámce a nařízení, které mají vliv na bezpečnost a infrastrukturu v rámci počítačových sítí a dalších IT technologií, které se musí brát v úvahu v rámci plánování architektury těchto systémů. RNDr. Jan Krejčí, Ph.D. jan.krejci@ujep.cz
L-systémy: Modelování a vizualizace biologických struktur Tato studentská odborná činnost se zaměřuje na studium a aplikaci L-systémů pro modelování a vizualizaci růstu a vývoje biologických organismů, zejména rostlin. Cílem práce je prostudovat teoretické základy L-systémů a jejich aplikace v oblasti počítačové grafiky, provést analýzu existujících implementací a implementovat vlastní softwarový nástroj, který umožní uživatelům vytvářet a vizualizovat různé druhy rostlin pomocí L-systémů. Nástroj bude obsahovat uživatelské rozhraní s intuitivními ovládacími prvky pro manipulaci s parametry rostlin a možnost exportu výsledných vizualizací. Ing. Pavel Kuba, Ph.D. pavel.kuba@ujep.cz
Využití AI na NVIDIA Jetson Cílem projektu je využití zařízení NVIDIA Jetson a AI pro detekci událostí z obrazového záznamu.
Detekované události mohou být velmi širokého spektra, např. detekce dopravních značek.
Práce se v první fázi sestává z výběru vhodného modelu, jeho přenesení na dané zařízení a ověření funkčnosti.
Ve druhé fázi se budeme věnovat aplikacím, např. systém zanášející detekované dopravní značky do databáze.
RNDr. Petr Kubera, Ph.D. petr.kubera@ujep.cz
Analýza a vizualizace sítí v přírodních vědách pomocí R Tato práce se zaměřuje na využití analýzy a vizualizace sítí v přírodních vědách s využitím programovacího jazyka R. Hlavní témata zahrnují dynamiku a robustnost komplexních sítí, role sítí v epidemiologii a využití sítí v bioinformatice. Prostřednictvím teoretického i praktického zkoumání těchto témat práce ukáže, jak analýza sítí a vizualizace dat mohou odhalit hlubší porozumění dynamických interakcí a struktur v těchto rozličných oblastech. RNDr. Jiří Škvor, Ph.D.
RNDr. Jiří Škvára, Ph.D.
jiri.skvor@ujep.cz
Detekce a klasifikace událostí ve fyziologických signálech s využitím strojového učení V rámci tohoto tématu se studenti zapojí do aktivního výzkumu Laboratoř pro datovou analýzu a simulace a budou se podílet na vývoji dílčích programových komponent pro zpracování signálů svalů a signálů, které se používají pro vyhodnocení stavu pacienta na jednotce intenzivní péče. doc. RNDr. Zbyšek Posel, Ph.D. zbysek.posel@ujep.cz
Vývoj demonstračního softwaru pro generování sady fyziologických signálů lidského těla V rámci tohoto tématu budou studenti rozšiřovat již existující software o další funkcionality s cílem vytvořit ucelený prezentační nástroj umožňující simulovat různé poruchy v lidském těle od srdečních událostí, svalových zranění až po otok mozku. doc. RNDr. Zbyšek Posel, Ph.D. zbysek.posel@ujep.cz
Vývoj a modifikace softwaru pro anotace objektů na lékařských snímcích Studenti se v rámci tohoto tématu zapojí do vývoje a vylepšení funkcionalit softwaru pro přípravu dat, který vyvíjí Laboratoř pro datovou analýzu a simulace pro lékaře, kteří připravují data do modelů strojového učení. doc. RNDr. Zbyšek Posel, Ph.D. zbysek.posel@ujep.cz
Segmentace buněk na snímcích z mikroskopů s využitím nástrojů jazyka Python Studenti budou v rámci tohoto tématu pracovat na vylepšení stávajících nebo na testování nových algoritmů pro počítačové zpracování buněk ze snímků získaných z optických mikroskopů pro detekci anomálií při vyšetření plic. doc. RNDr. Zbyšek Posel, Ph.D. zbysek.posel@ujep.cz
Tvorba a testování platformy pro automatické snímání vzorků z histologických vyšetření V rámci tohoto tématu budou studenti vypomáhat při návrhu a testování hardwarové a softwarové platformy, kterou vyvíjí Laboratoř pro datovou analýzu a simulace pro automatickou digitalizaci fyzických databází vzorků buněk, tkání apod. doc. RNDr. Zbyšek Posel, Ph.D. zbysek.posel@ujep.cz