Připomínky k revizím RVP

Ve středu 20. dubna se v podvečer setkali členové Centra podpory přírodovědného vzdělávání (CPPV) Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, aby diskutovali své připomínky k revizím RVP.

Diskuse byla podnětná. Vedoucí CPPV Kateřina Jančaříková na závěr prohlásila: „Jako vedoucí CPPV jsem skutečně nadšená, že mohu pracovat a diskutovat s takovými vzdělanými, podnětnými a pracovitými kolegy. Každý z nás je zástupcem jiné oborové didaktiky, každý z nás má jiné zkušenosti, setkal se s jinými učiteli a navštívil jiné školy. Proto pochopitelně každý z nás do diskuse přinesl vlastní názory a vlastní úhel pohledu. Přesto jsme se na základních připomínkách k revizím RVP shodli.“

Nepříjemným překvapením je, že není možné připomínky odeslat za naše pracoviště, tedy Centrum podpory přírodovědného vzdělávání Přírodovědecké fakulty Jana Evangelisty Purkyně, ale že jsme je museli odeslat každý sám za sebe.

Konkrétní připomínky

 • disproporce v použitých zdrojích, na které se autoři dokumentu odkazují; chybí odkazy na práce významných oborových didaktiků, konkrétně Milana Hejného, Nadi Vondrové, Jarmily Novotné, Miroslava Papáčka, Martina Bílka, Dany Řezníčkové, Dany Mandíková, Martiny Kekule, Vladimíry Spilkové (zmíněna jen jako spoluautorka), naopak hojně a opakovaně dokument cituje autory jako Dvořák (22x), Rusek, kteří jsou členy autorského kolektivu.
 • nevyváženost a uzavřenost týmu tvůrců předkládaného dokumentu, a to jak prostorovou, tak oborovou; chybí zastoupení většího počtu oborových didaktiků z různých českých pracovišť, což může způsobit přehlédnutí určitých trendů v různých oborových didaktikách.
 • nutnost vymezit přírodovědnou gramotnost v RVP jako gramotnost nadoborovou, hodnotit ji v uzlových bodech, lépe ji teoreticky ukotvit, věnovat jí dostatečnou pozornost; přírodovědná gramotnost je mimo jiné součástí testování PISA a TIMSS (v obou případech je jasně vymezena), vyjadřujeme obavy nad absencí zjišťování přírodovědné gramotnosti (v dokumentu jsou uvedeny a vymezeny jen gramotnost čtenářská a pisatelská a gramotnost matematická), již v 19. století byla součástí kurikula.
 • dokument není pro učitele dostatečně srozumitelný; jeho publikování v této podobě není uživatelsky vstřícné; autoři dokumentu uvádí jako jeden z cílů „srozumitelnost pro učitele“, nicméně dokument je značně náročný, používá pojmy, které nejsou jednoznačně a srozumitelně definovány (gramotnosti, kompetence, formativní a portfoliové hodnocení); doporučujeme rozdělit kapitolu popisující gramotnosti a kompetence na samostatné dvě části, srozumitelně definovat vztah mezi těmito pojmy, rozdělit kompetence i gramotnosti do jednotlivých výstupů a provázat je, jasně ukázat příklady rozdílů mezi kompetencemi a gramotnostmi v modelových ŠVP, doporučujeme jasně definovat formativní hodnocení a žákovské portfolio a doložit na příkladech.
 • nejsou dostatečně zaručeny mezioborové vazby a návaznost mezi jednotlivými RVP.
 • nedostatečné propracování návazností mezi průřezovými tématy,
 • nevhodné řazení zeměpisu (nyní v Člověk a příroda); obor geografie obsahuje sociální složku, má integrující funkci a v navrhovaném (i stávajícím) pojetí ztrácí svou hlavní funkci (integrace poznatků z více oblastí i oborů (např. ekonomie × přírodní složky × demografie × technické obory).
 • až moc velký akcent na přijímací zkoušky jako cíle vzdělávání.
 • hodnocení kompetencí je v mnoha ohledech problematické (zvlášť v nižších ročnících 3. a 5., kdy se kompetence teprve rozvíjejí); jeho cíl je uveden vágně; není věnována pozornost etice testování a ochraně zjištěných údajů; kompetence jsou z povahy věci obecné a velmi obtížně měřitelné, doporučujeme proto hodnocení vztáhnout k jednotlivým gramotnostem; je nutné vyjasnit, kdo bude úlohy vytvářet a kdo bude garantovat jejich kvalitu.
 • doporučené očekávané výstupy je třeba přeformulovat, a to jednak z důvodu rozlišení jádrového a rozšiřujícího učiva, a dále kvůli provázanosti výstupů s gramotnostmi a klíčovými kompetencemi.
 • vyučování chemie zavést již v 7. třídě; důvodem je uzlový bod v 7. třídě, chemie by byla jediný předmět, který by se v tomto uzlovém bodě nemohl hodnotit,
 • grafického vyjádření (obrázky a tabulky) na str. 11, 20, 35 by potřebovalo vylepšit.