Podepsáno: fakulty spouští reformu přípravy budoucích učitelů

Zástupci děkanů všech českých fakult připravujících učitele minulou středu podepsali spolu s ministrem školství Robertem Plagou Memorandum o podpoře reformy přípravy učitelů v ČR. Jeho cílem je proměna vzdělávání budoucích učitelů tak, aby byli lépe připraveni na práci s žáky a na podporu jejich učení.

Podpis memoranda je výsledkem několikaměsíčních jednání, o kterých jsme avizovali zde na webu, během nichž děkani fakult, zástupci ministerstva a experti z oblasti vzdělávání připravovali konkrétnější podobu reformy. Ministerstvo školství se spolu s děkany fakult připravujících učitele zavázali ke konkrétním krokům v následujících třech letech. Ty mají pro přípravu učitelů vytvořit adekvátní podmínky, kterých fakulty skutečně využijí v souladu s cíli reformy. Reforma se rozběhne již během letošního podzimu a má za cíl proměnit podobu praxí studentů učitelství, podpořit inovace jejich přípravy a rozvoj oborových didaktik.

Reforma navazuje na cíle Strategie vzdělávání ČR 2030+, které by bez proměny přípravy budoucích pedagogů nebylo možné naplnit.

Jaké jsou klíčové body proměny, které nás čekají?

hlavních okruhů opatření

  1. Vybudování kultury kontinuálního zvyšování kvality postavené na společné vizi, vyjádřené kompetenčním profilem absolventa a průběžným vyhodnocování jejího naplňování
  2. Úzké propojení fakult s praxí: zvýšení kvality praxí a zajištění adekvátních podmínek pro ně, rozvoj fakultních a klinických škol
  3. Rozvoj inovací přípravy učitelů a jejich podpora v regulaci: regulace akreditací, rozvoj učitelství jako profesních studijních programů
  4. Otevřenost: posílení internacionalizace a sdílení dobré praxe
  5. Zvýšení atraktivity studia pro kvalitní uchazeče
  6. Rozvoj oborových didaktik v rámci podpory revizí RVP a rezortního výzkumu prostřednictvím rámcové dohody s TA ČR

„Pedagogické fakulty, které se dlouhodobě věnují přípravě budoucích učitelů v České republice, vítají vznik vize pro kontinuální zvyšování úrovně kvality přípravy učitelů. Je to zájem, který samy dlouhodobě sledují a prosazují jednotlivě i společně. Vznikající společenství všech, kteří hledají optimální cestu ve věci pregraduální přípravy budoucích učitelů, přispěje k otevřenosti systému, k úzkému propojení všech aktérů a k ještě užšímu propojení s praxí. Věříme, že se nám všem podaří naplňovat hlavní směry vize tak, aby naši budoucí učitelé byli co nejlépe připraveni pro vzdělávání ve společnosti 21. století,” říká předsedkyně Asociace děkanů pedagogických fakult Helena Koldová z Jihočeské univerzity. Ministerstvo školství i děkani budou nyní pokračovat v komunikaci detailů celé reformy směrem k akademické obci.

Přílohu celého Memoranda se všemi detaily najdete ZDE.

Mgr. Monika Arnoštová

Vrchní ministerský rada v oddělení podpory pracovníků v regionálním školství
Odbor řízení a podpory regionálního školství
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Karmelitská 529/5
Malá Strana
118 12  Praha 1
www.msmt.cz